HOTEL AMBASSADEUR - PORTO-NOVO
Tel: 95 34 51 11 / 96 66 05 20